Power AutoPlay Menu Creator 13.2

Power AutoPlay Menu Creator 13.2

Arafasoft – 7,2MB – Shareware – Windows
Power AutoPlay Menu Creator 6.1

What's Power AutoPlay Menu Creator?
Power Autoplay menu creator professional is easy tool for creating powerful autoplay menus without programming experience by Power Autoplay menu creator professional. you can create menus have buttons, photos, texts, html, flash files, RTF files, GIF files, Hyperlinks, Hot spots, Timers, and more.
The menu will pop up when your CD-ROM is inserted into the drive from menu you can launch applications, open documents, play movies, open web site, send Email, run built in slide show and do much, much more
Is very user-friendly and easy to learn - less than 10 to understand it.
Is best suited for creating software CDs, CD catalogs, CD presentations, CD photo albums and slide-shows, CD business cards and promotional CDs. It is an essential tool for software companies, retailers, photographers, designers, marketing and PR professionals. But you can use this tool at home as well to create family / wedding albums or home videos. Avid collectors may use this tool to create a CD catalog of the items they possess, search for, or would like to exchange with other collectors.

New features in Version 6.0

Power AutoPlay Menu Creator some features:
Easy to use
Multi-Page Menus
Interactive Objects
Powerful Actions
Slideshows
No programming experience
and more much..............

Tổng quan

Power AutoPlay Menu Creator là một Shareware phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi Arafasoft.

Phiên bản mới nhất của Power AutoPlay Menu Creator là 13.2, phát hành vào ngày 11/01/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007.

Power AutoPlay Menu Creator đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 7,2MB.

Power AutoPlay Menu Creator Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Power AutoPlay Menu Creator!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
MyCommerce
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản